Java 获取两个List的交集和差集,以及应用场景操作

网友投稿 967 2023-04-02

Java 获取两个List的交集和差集,以及应用场景操作

Java 获取两个List的交集和差集,以及应用场景操作

背景介绍

在实际项目中,特别是一些管理后台类的项目,会遇到底层数据是按照一对多关系的数据表存储的管理界面。列表页是一对多关系中一对应的数据列表,二级的详情页中是一对多关系中多对应的多条数据展示。通常二级页面是能够增、删、改数据的编辑页面,在点击保存提交数据后,服务器端需要插入新增的数据,删除要删除的数据,更新改变的数据。

例如,在汽车电商领域,如果要实现一辆车型在不同省份有不同的价格行情,就需要有一个车价管理的后台管理界面。每辆车对应的详情界面管理各省价格行情,增加该车在某个省份的行情,或者更新某个省份的行情,或者该车暂时去除某个省份的行情等功能,需要服务器端保证正确地数据存储。

交集:指的是两个List对象中都有的元素。

差集:指的是一个List对象中有,而另一个List对象中没有的元素。

转化为一般问题

在车价管理的车辆详情页面点击保存各省行情按钮后,请求会传送一组数据到服务端,服务端把这组数据保存到一个List对象中。然后从数据库中获取该车型之前的各省行情数据并保存到List对象中,那么怎么找出哪些数据是要新增的,哪些数据是要删除的,又有哪些数据是要更新的呢?

如果客户端传送的数据中有的省份行情数据,而数据库中没有该省行情数据记录,则这些数据是要插入数据库中的。如果客户端传送的数据有的省份行情数据,数据库中也有改省的行情数据,则这些数据是要更新的数据。如果数据库中有的省份数据,而客户端传送的数据中没有改省份数据,则这些数据是要删除的。

经过上述分析,不难发现就是找出两个List对象的交集和差集。例如,a为客户端传送的数据List对象,b为从数据库中获取的List对象。 a中有的元素,而b中没有的元素就是要插入数据库中的数据,即a与b的差集。a和b共有的元素就是要更新的数据,即a与b的交集。b中有的元素,a中没有的就是要删除的数据,即b与a的差集。

程序代码

程序的大致思路是:利用LinkedHashMap key值的唯一性和顺序存储的特性,把provinceId作为key值,先用一个map添加一个List元素,然后再去比较另一个List对象中的元素,找出provinceId相同的对象和只有b中才有的对象。map中去除相同的key值的对象,剩余的就是a中独有的元素。

各省行情类:

public class CarProvinceMarket {

private Integer id;

private Integer carId;

private Integer provinceId;

private Double price;

private Integer createdBy;

public Integer getCreatedBy() {

return createdBy;

}

public void setCreatedBy(Integer createdBy) {

this.createdBy = createdBy;

}

public Integer getId() {

return id;

}

public void setId(Integer id) {

this.id = id;

}

public Integer getCarId() {

return carId;

}

public void setCarId(Integer carId) {

this.carId = carId;

}

public Integer getProvinceId() {

return provinceId;

}

public void setProvinceId(IntvFbpfrUeger provinceId) {

this.provinceId = provinceId;

}

public Double getPrice() {

return price;

}

public void setPrice(Double price) {

this.price = price;

}

}

求两个List对象交集、差集:

public class ListOperation {

public sthttp://atic void sameAndDifferentOperation(List a, List b, List sameItems,

List onlyAItems, List onlyBItems){

if (a.isEmpty() && b.isEmpty()){

return;

}

LinkedHashMap map = new LinkedHashMap<>();

LinkedHashMap sameMap = new LinkedHashMap<>();

LinkedHashMap onlyBMap = new LinkedHashMap<>();

for (CarProvinceMarket item: a){

map.put(item.getProvinceId(), item);

}

for (CarProvinceMarket item: b){

if (map.containsKey(item.getProvinceId())){

//如果要更新a中的记录,则要更新map中的元素,并添加到sameMap

CarProvinceMarket carProvinvFbpfrUceMarket = map.get(item.getProvinceId());

carProvinceMarket.setPrice(100000d);

sameMap.put(item.getProvinceId(), carProvinceMarket);

}else {

//新建的元素,需要设置相关成员变量

item.setCreatedBy(4);

onlyBMap.put(item.getProvinceId(),item);

}

}

sameItems.addAll(sameMap.values());

onlyBItems.addAll(onlyBMap.values());

for (CarProvinceMarket item: sameItems){

map.remove(item.getProvinceId());

}

onlyAItems.addAll(map.values());

}

public static void main(String [] args){

ArrayList aCarProMar = new ArrayList<>();

ArrayList bCarProMar = new ArrayList<>();

for (int i=0; i<1000000; i++){

CarProvinceMarket aCar = new CarProvinceMarket();

aCar.setProvinceId((i + 1)/2);

aCarProMar.add(aCar);

CarProvinceMarket bCar = new CarProvinceMarket();

bCar.setProvinceId((i + 2)/2);

bCarProMar.add(bCar);

}

LinkedList sameItems = new LinkedList<>();

LinkedList onlyAItems = new LinkedList<>();

LinkedList onlyBItems = new LinkedList<>();

Long start = System.currentTimeMillis();

sameAndDifferentOperation(aCarProMar, bCarProMar, sameItems, onlyAItems, onlyBItems);

System.out.println("time = " + (System.currentTimeMillis() - start));

}

}

总结

在开发过程中,遇到问题要找出问题的一般性,转化概念,理解本质,方能解决问题。

代码链接: github

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

上一篇:电脑上能打开小程序听课吗(电脑可以看小程序么)
下一篇:springboot中的springSession的存储和获取实现
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~