FinClip为企业提供小程序生态圈技术产品,开发者可在FinClip小程序开发帮助中心找到相关FinClip小程序指引

# 自定义API管理

如果小程序里需要调用一些宿主 App 提供的能力,而 FinClip 小程序 SDK 未实现或无法实现时,就可以通过注册自定义 API 来实现,使得小程序里也能够调用 App 中注册的 API 了。

当然,要使用一些未实现或无法实现的组件时,也可以注册自定义组件。

注册自定义 API 分两个场景:

注册给原生小程序使用的自定义 API;
注册给小程序中 WebView 组件加载的 H5 使用的自定义 API。

# 1 注册自定义api

# 示例

  MopSdk.registerExtensionApi(
    // 自定义api名移
    apiName,
    (ret) => {
     console.log('onCallback',ret)

     //处理失败/成功处理,返回对应参数
     MopSdk.onSuccess(ret.uuid,{

     })
     //失败
     //MopSdk.onFail(ret.uuid,{})
    }
  );

# 参数

配置名称 类型 配置描述
apiName String 自定义API名称
callback Function 自定义API回调函数

# 获取APP接收参数

配置名称 类型 配置描述
uuid String 唯一标识
event String 事件名称
appId String 小程序ID
params Object 小程序传参

# 2 取消注册自定义api (仅安卓)

# 示例

  MopSdk.unRegisterExtensionApi(apiName);

# 参数

配置名称 类型 配置描述
apiName String 自定义API名称

# 3 注册web-view自定义api

# 示例

  MopSdk.registerWebExtentionApi(
    // 自定义api名移
    apiName,
    (ret) => {
      console.log('onCallback',ret)
      //成功
      MopSdk.onSuccess(ret.uuid,ret)
     //失败
     //MopSdk.onFail(ret.uuid,ret)
    }
  )

# 参数

配置名称 类型 配置描述
apiName String 自定义API名称
callback Function 自定义API回调函数

# 4 取消注册web-view自定义api (仅安卓)

# 示例

  MopSdk.unRegisterWebExtensionApi(apiName)

# 参数

配置名称 类型 配置描述
apiName String 自定义API名称
© FinClip with ❤ , Since 2017